First slide

เครือข่ายกลุ่มแผนงานความมั่นคง

และความปลอดภัยในระบบอาหาร

รายชื่อภาคี

บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด

บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด ก่อตั้งในปี 2560 เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมในมิติต่างๆ อาทิ การออกแบบความร่วมมือของผู้คนในระบบอาหาร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานความทันสมัยเป็นสากล เชื่อมโยงภูมิหลังรากเหง้าพื้นที่กับสังคมดิจิทัลอย่างแยบยลทั้งในและนอกประเทศ

โครงการเสริมความเข้มแข็งและขยายพื้นที่บูรณาการสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ (ในประเด็นอาหาร กิจกรรมทางกาย ระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา)

บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด เลขที่ 60/34/1 ซอยติวานนท์ 34 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0949641784

มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระรา- ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบัน โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 045-311-193(บ้านโภชนาการ) ก่อตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ.2532 เพื่อส่งเสริมการศึกษา อบรม ค้นคว้าวิจัย ทางโภชนาการ โดยใช้สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

โครงการอาหารกลางวันปลอดภัยในโรงเรียนอำเภอวังน้ำเขียว

โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐาน การกำกับดูแลผักและผลไม้สด ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ สู่การปฏิบัติ

28 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 02-591-1195-6 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของ เกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบการผลักดันให้มีการนำนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาปฏิบัติจริง

โครงการสวนผักคนเมือง : เพื่อ พัฒนาระบบเกษตรและอาหารที่ ยั่งยืนของเมือง

โครงการพัฒนาความรู้และปฏิบัติการ ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะ

912 ซอยงามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อย 7) ถนน งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน เลขที่ 3/13 หมู่ที่ 6 ซอย บางรักน้อย 18 (บางอ้อ 2) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล ไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด 02 575 2222(เลมอนฟาร์มแจ้งวัฒนะ) ร้านเลมอนฟาร์ม เป็นองค์กรที่สมาชิกร่วมกันสร้างขึ้นมา ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิตในชนบทเข้าถึงและช่วยเหลือกันในด้านการสร้างสุขภาพเสริมชุมชน สืบสานวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเราและของสังคมมากยิ่งขึ้น

โครงการจัดการระบบการผลิตและ การตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วง โซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้ บริโภค เกษตรกร

104/34 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ชาติพันธุ์

มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 045-311-193(บ้านโภชนาการ) ก่อตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ.2532 เพื่อส่งเสริมการศึกษา อบรม ค้นคว้าวิจัย ทางโภชนาการ โดยใช้สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

โครงการส่งเสริมความมั่นคงทาง อาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะ เครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการ สร้างสุขภาวะทางอาหารและ โภชนาการ ตำบลเทอดไทย อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

9/4 หมู่ที่ 17 ถนนแม่จัน–ฝาง ตำบลป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

9/4 หมู่ที่ 17 ถนนแม่จัน–ฝาง ตำบลป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

มูลนิธิสังคมสุขใจ

มูลนิธิสังคมสุขใจ 034 322 588-93 (เบอร์สามพราน) ทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ นำระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มาใช้สร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าจากเกษตรกรต้นน้ำสู่ผู้ประกอบการกลางน้ำ และผู้บริโภคที่ปลายน้ำ

โครงการพัฒนา ขยายผล แหล่งผลิตอาหารอินทรีย์เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค เพื่อสุขภาวะที่ดีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง

21 หมู่ 2 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

มูลนิธิชีววิถี

มูลนิธิชีววิถี ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 จากการรวมตัวกันของ นักกิจกรรมทางสังคม เกษตรกร นักวิชาการ ข้าราชการ และสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร และความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลนิธิชีววิถี เลขที่ 3/12 หมู่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ตำบล ไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

นิธิวดี บัตรพรรธนะ

นิธิวดี บัตรพรรธนะ ดำเนินงานเพื่อสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายเห็นความสำคัญและร่วมมือขับเคลื่อนงานในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเข้มแข็ง ผ่านการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุที่บริโภคผักผลไม้อย่างเพียงพอ ลดหวานมันเค็ม เพื่อสามารถสร้างความยั่งยืนให้เกิดเครือข่ายผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะที่ดีในระบบสุขภาพได้อย่างมั่นคง

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อสร้างสุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุ

924/​1 หมู่ที่ 12 ซอยบัวเกิด 2/​1 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260

สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ชาติพันธุ์

มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 045-311-193(บ้านโภชนาการ) ก่อตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ.2532 เพื่อส่งเสริมการศึกษา อบรม ค้นคว้าวิจัย ทางโภชนาการ โดยใช้สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

โครงการส่งเสริมความมั่นคงทาง อาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะ เครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการ สร้างสุขภาวะทางอาหารและ โภชนาการ ตำบลเทอดไทย อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

9/4 หมู่ที่ 17 ถนนแม่จัน–ฝาง ตำบลป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

9/4 หมู่ที่ 17 ถนนแม่จัน–ฝาง ตำบลป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระรา- ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบัน โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 045-311-193(บ้านโภชนาการ) ก่อตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ.2532 เพื่อส่งเสริมการศึกษา อบรม ค้นคว้าวิจัย ทางโภชนาการ โดยใช้สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

โครงการอาหารกลางวันปลอดภัยในโรงเรียนอำเภอวังน้ำเขียว

โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐาน การกำกับดูแลผักและผลไม้สด ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ สู่การปฏิบัติ

28 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สุดใจ ธารธาราทอง

สุดใจ ธารธาราทอง มุ่งสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสถานที่สำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมและส่งผ่านความรู้ที่เอื้อต่อสภาวะด้านร่างกายและสมองของเด็ก เพื่อให้เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติเข้าถึงอาหารปลอดภัย เพื่อเพิ่มการบริโภคผักผลไม้อย่างเพียงพอและลดอัตราชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน

โครงการอาหารกลางวันปลอดภัยในโรงเรียนอำเภอวังน้ำเขียว

28 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.062–1951530 (สุดใจ ธารธาราทอง)

บริษัท ปั้นเมือง จำกัด

บริษัท ปั้นเมือง จำกัด เป็นธุรกิจประกอบกิจการออกแบบด้านภูมิทัศน์ผังเมืองกายภาพ และการบริการดูแลและบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม

โครงการส่งเสริมวิถีการบริโภคเพื่อสุขภาวะ :ตลาดตะลักเกี๊ยะ

99/​196 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพฯ 10140 โทร.089–7594632 (ปรัชญา ลือชาจรัสสิน)

มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม

มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม สร้างแนวคิดชุมชนสนับสนุนการเกษตร เพื่อระบบอาหารท้องถิ่นที่ยั่งยืน

โครงการการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าชุมชนเกื้อเกษตรอินทรีย์

124 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทร.086–8474846 (ศจี กองสุวรรณ)

คณะบุคคลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่

คณะบุคคลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ 083-7669574 (กิ่งแก้ว จั่นติ๊บ) ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขับเคลื่อนงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559-2562 กลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญในการใช้วิถีภูมิปัญญาจัดการสุขภาพชุมชน 16 ชุมชุน ผ่านกลไกแกนนำกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย

โครงการส่งเสริมวิถีภูมิปัญญาเพื่อสร้างการบริโภคอาหารสุขภาพในครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์

5/​1 อาคารแฮรี่ทีล ชั้น 3 ซอย 12 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร.083–7669574 (กิ่งแก้ว จั่นติ๊บ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 085-8503038 (ดร.ดวงใจ วิชัย) มุ่งบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้จัดบริการอาหารสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถีชีวิตสุขภาวะ โดยการพัฒนาแหล่งจำหน่ายผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อสุขภาพต้นแบบ

โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ

167 อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชั้น 1 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยชัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร.085–8503038 (ดร.ดวงใจ วิชัย)

มูลนิธิชีวิตไท

มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชาวนาและเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มชาวนาและเกษตรกรทีมีปัญหาหนี้สินและที่ดินที่มีอยู่จำนวนมาก โดยทำงานสนับสนุนศักยภาพการปรับตัวของชาวนาและเกษตรกรในการบริหารจัดการหนี้สิน การบริหารจัดการการผลิต เพื่อให้สามารถปลดเปลื้องหนี้สินและพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงในที่ดินทำกิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวของชาวนาที่มีปัญหาหนี้สินสู่การผลิตอาหารที่ยั่งยืน เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะ

3 ซอยไทรม้า หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.02 048 5465 มูลนิธิชีวิตไท

บริษัท สวนเงินมีมา

บริษัท สวนเงินมีมา ร้านแห่งการปลูกฝังคุณค่าอย่างใหม่ ในฐานะผู้ประกอบการสังคม

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน

77,79 ถนนฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200 โทร.02 622 0955

มูลนิธิ MOA ไทย

มูลนิธิ MOA ไทย 081–4410714 (สุชาญ ศีลอำนวย) มูลนิธิเอ็มโอเอไทย เป็นองค์กรนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างโลกอุดมคติ กล่าวคือ เป็นโลกที่เปี่ยมด้วยความจริง ความดี และความงาม ที่มีความกลมกลืนกันระหว่างธรรมชาติกับศิลปะ และมีความงดงามทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โลกอารยธรรมที่อารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมตะวันออกมีความกลมกลืนกัน

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.0 2590 1619 – 24

480 ซอย 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10310 โทร.081–4410714 (สุชาญ ศีลอำนวย)

อุดม โคตรดี

อุดม โคตรดี .087-8520192

โครงการพัฒนาพรรณานิคมโมเดล เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค

201 หมู่ที่ 8 บ้านหินแตก ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทร.087–8520192

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาการ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีอาคาร

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาการ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีอาคาร 081-8015036 (กรรณิกา ถุนาพรรณ์)

โครงการสร้างศูนย์ถ่ายทอดความเป็นเลิศทางสุขภาวะชุมชนต้นแบบผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค จังหวัดกาฬสินธุ์

13 หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 โทร. 081–8015036 (กรรณิกา ถุนาพรรณ์)

วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส

วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส 081-4362828 (บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา) ก่อตั้งโครงการทีมงานโครงงานพัฒนาต้นแบบแหล่งผลิตพืชผักปลอดสารเคมีในโรงเรียน เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการใช้สารเคมีในชุมชน

โครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ (สถานีเกษตรแบ่งปัน ณ ราชบุรี)

16 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 โทร.081–4362828 (บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 084-0443901 (ดร.เตชภณ ทองเติม)

โครงการหาดคูเดื่อยุคใหม่ บริการอาหารปลอดภัย ใส่ใจทุกเมนู ชูการสร้างสุขภาวะ

319 ถนนไทยพันทา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร.084–0443901 (ดร.เตชภณ ทองเติม)

กรณ์รวี เก่งกุลภพ

กรณ์รวี เก่งกุลภพ 089-7675106

โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน

222/​87 หมู่ที่ 3 ถนนลภาวัน 1 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.089–7675106

ดร.อภิชาติ ชนประชา

ดร.อภิชาติ ชนประชา 081-9503689

โครงการการพัฒนาการเชื่อมโยงผลผลิตผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

391/​28 หมู่บ้านพรนภา ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.081–9503689

กชกร วรอาคม

กชกร วรอาคม 087-6931566

โครงการออกแบบและส่งเสริมการปลูกผักผลไม้ให้กับองค์กร ในพื้นที่เขตเมือง

2095 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทร.087-6931566

มลวิภา ศิริโหราชัย

087-1865237

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนอาหารสุขภาวะในชุมชนบ้านจัดสรรและศูนย์พัฒนาการเด็ก จังหวัดเชียงใหม่

217 หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร.087-1865237

โรงพยาบาลลับแล

โรงพยาบาลลับแล 055 431 976 เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน บุคลากรมีความสุข สร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเครือข่ายผู้ผลิตอาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืนสู่การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคทุกกลุ่มวัย จังหวัดอุตรดิตถ์

163 ม.11 ถนนอินใจมี ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทร.090–2829245 (ดร.ผาสุก แก้วเจริญตา)

ศูนย์คนรุ่นใหม่ใจอาสา

ศูนย์คนรุ่นใหม่ใจอาสา 086-566-5532 (โชคชัย หลาบหนองแสง)

โครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย และแหล่งให้บริการผลผลิตเกษตรปลอดสารเคมีสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ

60/​58 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.086–566-5532 (โชคชัย หลาบหนองแสง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหารเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อผลิตอาหารให้ปลอดภัย มีคุณภาพ น่ารับประทาน ถูกหลักโภชนาการ

โครงการการพัฒนาต้นแบบการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร.083–2596363 (ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล)

มูลนิธิการศึกษาไทย

มูลนิธิการศึกษาไทย 0 2279 1381 เพื่อพัฒนาโครงการนำร่องในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการศึกษาอบรม และมีเสรีภาพในทางวิชาการ

โครงการจัดการสารเคมีเกษตรในพื้นที่เสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย

28 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ โทร.081–8119644 (มารุต จาติเกตุ)

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอข้อมูลสาระความรู้ทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ดูแลระบบประปา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยววิถีไทย

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02 590 4188

มูลนิธิสื่อสร้างสุข

มูลนิธิสื่อสร้างสุข องค์กรพัฒนาที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างสังคมสุขภาวะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านการผลิตสื่อมัลติมีเดียในหลายรูปแบบ เช่น ทีวีชุมชน รายการโทรทัศน์ วิดิทัศน์ สื่อโซเชี่ยลมีเดีย สำหรับคนทุกวัย รวมทั้งการฝึกอบรมการผลิตสื่อ

โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี

66 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045 242 654

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

โรงพยาบาลเทพธารินทร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง ขยายการดำเนินงานสู่แนวคิด บริการสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวติและการป้องกันโรค นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการสถานออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักผลไม้

3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร 02 348 7000

บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ

บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ ดำเนินการด้านการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย

253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร.085–0440999 (ธนบูรณ์ สมบูรณ์)

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการได้พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร สร้างแหล่งวิชาการผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้รองรับการใช้งาน ไลน์ เฟสบุค ยูทูบ และทวิสเตอร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริโภคผักผลไม้อย่างเพียงพอ

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.0 2590 1619 – 24

480 ซอย 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10310 โทร.081–4410714 (สุชาญ ศีลอำนวย)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเชื่อมโยงกับตลาดอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้อย่างเพียงพอโดยสร้างความตระหนักรู้และสร้างค่านิยมในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรสีเขียวสู่ผู้บริโภคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11200 โทร.02-5048046-9

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074-282900-2 ได้มีการสร้างเครือข่ายด้านอาหารที่ได้รับความร่วมมืจากกว่า 50 องค์กร เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพืชร่วมยาง เกษตรอินทรีย์ ประมงพื้นบ้าน และอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพ ขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเรื่องอาหาร ศูนย์การเรียนรู้และสถาบันจัดการระบบสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมงานบูรณาการระบบอาหาร

โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.089-5951811 (ดร.เพ็ญ สุขมาก)

โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 02-2011518, 02-2011578

โครงการฟาร์มสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร.063-7625518 (ดร.นรีมาลย์ นีระไพจิตร)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 02 143 9225 รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, อาหารและ ยา และผู้บริโภค

โครงการสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 โทร.081-4094747 (พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง)

สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย

สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย ไม่ทราบเบอร์กลาง เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ทางโครงการได้สร้างโมเดล “Food Safety For Health Model” ในการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย ร่วมกับอีกกว่า 86 ภาคี เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่สุขภาพที่ดีของประชาชน

-

-

สยาม หยองเอ่น

สยาม หยองเอ่น ก่อตั้งนโยบาย “ยโสธรโมเดล” (Yasothon Model) เมื่อปีพ.ศ.2559 สร้างคณะทำงานขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะด้านอาหารปลอดภัยให้เกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่ เกิดต้นแบบใหม่ 3 แห่งคือ โรงเรียนต้นแบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ และพื้นที่ต้นแบบการจัดการเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะ

โครงการผลักดันระบบการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนจังหวัดยโสธร

80 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านผือ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 โทร.082–1060495 (สยาม ทองเอ่น)