เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรคปีที่ 10 ครั้งที่ 2 "BCG & SUSTAINABLE" กิน เที่ยว ใช้ อย่างยั่งยืน

03 ธ.ค. 2565 10:00-19:00 ถึง
04 ธ.ค. 2565 22:00-19:00

ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสุนีย์ อุบลราชธานี