เทศกาลข้าวใหม่ 2565 จากต้นทางหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน สู่ข้าวใหม่กรุ่นกลิ่นในจาน

15 ม.ค. 2565 09:30-18:00 ถึง
16 ม.ค. 2565 09:30-18:00

ตำบลไทรม้า เมืองนนทบุรี